Политика за поверителност

в съответствие с GDPR

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъпа до Уеб Портала jobs.rabotilnik.com и за използването му ("Условията"). Ако не приемате Условията, посочени тук, няма възможност да използвате Портала! Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Условия.

Във връзка с предоставяните Услуги jobs.rabotilnik.com обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия.

Дата на публикуване: 25.05.2020

Регистрация

- Проект „RURAL ACTIVE YOUTH“ (jobs.rabotilnik.com) „Ние“/„Нас“) e с 4 /четири/организации-партньори. Информираме Ви, че всяка от организациите в нашия консорциум е законово обвързана да обработва данните, които ни предоставяте в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. Вашите данни ще бъдат обработвани законосъобразно и отговорно, според условията на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. На по-късен етап са възможни промени в настоящата Политика за защита на данните.

Консорциумът няма назначено Длъжностно лице по защита на личните данни.

Организации:

1. Фондация „Вяра“
Адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ 81
Булстат: 107564684
Имейл за контакт: support@rabotilnik.com

2. CESIE
Via Roma, 94 – 90133 Palermo, Italy
Имейл за контакт: press.office@cesie.org

3. Agrupamento de Escola de Silves
Largo da República, 8300-111 Silves
Имейл за контакт: aesilves@centroqualifica.gov.pt

4. AIA - Mladinski center Menges
Slovenska cesta 28, 1234 Mengeš, Slovenija
Имейл за контакт: drustvo.aia@gmail.com

Консорциумът предоставя чрез Портала jobs.rabotilnik.com на физически лица – крайни потребители („Кандидати“/ „Вие“) безплатни услуги на информационното общество („Услуги“). Услугите включват възможности за търсене на обяви за свободни работни места, създаване и съхранение на автобиографии и файлове, изпращане на кандидатури и др.

- За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор. jobs.rabotilnik.com не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

- Ползването на част от Услугите е възможно само с регистрация. Регистрацията се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица. При регистрация се изисква да попълните задължителните полета в регистрационната форма (име,имейл адрес, телефон и др.). За целта може да използвате и Вашия фейсбук профил. Вие декларирате, че отговаряте на изискванията за възраст и дееспособност.

- Вие се задължавате да предоставите верни, пълни и актуални данни при регистрацията и да ги поддържате такива.

- Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия профил с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп. Вие се задължавате незабавно да уведомите jobs.rabotilnik.com в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

Сключване на договор

- Преди да натиснете бутон „Запиши” след създаване на Вашия потребителски профил, Вие трябва да се съгласите с нашата политика за поверителност.

- Част от Услугите се предоставят и без да е необходима регистрация. В такива случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите.

- Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и jobs.rabotilnik.com посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ (ЗЕДЕУУ) Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от jobs.rabotilnik.com в електронна форма.

Ползване на Услугите и съдържанието в Портала

- Порталът дава възможност за публикуване на обяви за свободни работни места от Работодатели. Обявите и тяхното съдържание са изцяло отговорност на Работодателя, от който са публикувани. При кандидатстване Вашата кандидатура автоматично стига в профила на Работодателя в jobs.rabotilnik.com. При обяви с външен линк, кандидатстването става на външен сайт, за който jobs.rabotilnik.com не носи отговорност.

- Вие сами решавате по кои обяви и на кои Работодатели да изпратите Ваши кандидатури. За целта преди кандидатстване Ви препоръчваме да потърсите повече информация за Работодателя както в Портала, така и от други източници.

- jobs.rabotilnik.com не участва по никакъв начин в избора на кандидати или последваща комуникация и договаряне на условия между страните. Решенията за това каква информация да изпратите, в какви договорни отношения желаете да влезете и при какви условия са изцяло Ваша отговорност. jobs.rabotilnik.com не е страна по тези взаимоотношения и поради тази причина, в случай че считате, че Работодателят не спазва договорени условия и/или негови действия не са в съответствие със закона, е необходимо да уведомите компетентните държавни органи, в чиито компетенции и правомощия е извършването на съответните проверки и предприемане на действия спрямо Работодателя. Ползването на Услугите е на Ваш собствен риск и отговорност.

- Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Портала, без изричното предварително писмено съгласие на jobs.rabotilnik.com или на съответните трети лица.

- Публикуваните контакти на Работодатели и/или техни Представители, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно във връзка с кандидатстване по обявени позиции. Вие се задължавате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод.

- Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на jobs.rabotilnik.com или на потребителите на Портала чрез недобросъвестни действия.

Създаване и съхраняване на автобиографии, мотивационни писма, езикови паспорти и други файлове с информация

- Порталът Ви дава възможност да създадете и/или съхраните професионални автобиографии, файлове и др. информация, която можете да изпращате, по Ваша преценка, към Работодатели по публикувани от тях обяви.

- Съхранените в Портала документи са достъпни само за Вас. При кандидатстване Вие сами решавате каква информация и на кои Работодатели да изпратите. При изпращане на кандидатура от Вас, тя автоматично стига в профила на Работодателя.

- Вие гарантирате, че имате право да използвате съдържанието, което съхранявате в профила си или изпращате на други лица посредством Портала, както и че то не противоречи на тези Условия или на закона. В случай че това не е така, носите отговорност за всички вреди, които произтекат от това за трети лица и/или jobs.rabotilnik.com.

- Информацията, която съхранявате в профила си и/или изпращате на други лица посредством Портала, не може да съдържа:

   - рекламно съдържание, несвързано с кандидатстване;

   - материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;

   - съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.

Прекратяване на профил

Вашият профил може да бъде закрит в следните случаи:

   - по всяко време, със заявка от Ваша страна (по имейл към администраторите);

   - при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Портала или в закона;

   - в други случаи, по преценка на jobs.rabotilnik.com, с предварително предизвестие.

Вашият профил може да бъде блокиран в следните случаи:

   - при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Портала или на закона;

   - при постъпило искане от компетентен държавен орган;

   - със заявка от Ваша страна, при наличие на основателна причина за това;

   - при подаден сигнал от работодател за подадена акандидатура от Вашия профил с обидно или неморално съдържание.

При закриване на профил данните, съхранявани в Портала, се изтриват. Това включва както данните във Вашия профил, така и намиращи се в профили на Работодатели в Портала изпратени от Вас кандидатури.

След закриване на профила всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват:

- Изпращането на кандидатура представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към съответния Работодател. Съгласно ЗЕДЕУУ ние имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание). Логът съдържа имена и обявата, за която е предназначена кандидатурата. Информация се съдържа и в логовете на хостинг провайдера. Съхраняваната информация може да бъде предоставена само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

- Преди закриване на Вашия профил, в случай че желаете, имате възможност да изтеглите и съхраните данни, намиращи се в него, чрез предвидените за това функционалности.

- При закриване на профила jobs.rabotilnik.com не поема отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени вреди от невъзможността да ползвате Услугите след закриване на профила.

Промени

- jobs.rabotilnik.com си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.

- Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

- Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим Услугите в Портала. Ако не сте съгласни с Условията, не трябва да ползвате Портала. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия профил.

Други

- Освен при умисъл или при груба небрежност, jobs.rabotilnik.com не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:

   - ползване или невъзможност за ползване на Портала и/или Услугите;

   - изтриване или блокиране на Вашия профил и/или Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

- По неуредени въпроси се прилага съответното законодателството.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица – крайни потребители (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване от физически лица – крайни потребители („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Портала. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 21.05.2020

С цел предоставяне на услугите, при обработването на лични данни JOBS.RABOTILNIK.COM спазва Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и други нормативни актове.

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставяните Услуги JOBS.RABOTILNIK.COM обработва информация относно следните Субекти на данни:

- физически лица, ползватели на Портала с регистрация, като Кандидати;

- физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към JOBS.RABOTILNIK.COM;

- физически лица, информация за които се съдържа в запитвания, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към JOBS.RABOTILNIK.COM.

Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

- Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Портала. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

- Регистрация/Създаване на профил. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете собствен профил, е необходимо да въведете: име, фамилия, имейл адрес, телефон и парола.

- В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията в лога на хостинг провайдера www.superhosting.bg (дата, час и IP адрес).

- Данни, съхранявани във Вашия профил. Някои от предоставяните Услуги се състоят в осигуряване на възможност да създавате и/или съхранявате във Вашия профил информация като снимка, автобиографии (CV-та), мотивационни писма и/или други файлове и съответно да ги използвате и изпращате към Работодатели по Ваша преценка, когато кандидатствате по публикувани от тях обяви. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да съхранявате във Вашия профил в Портала.

Снимка

Включването на снимка във Вашия профил е изцяло по Ваш избор. Актуалната снимка е видима за Работодателите, към които сте изпратили кандидатура (в списъка с кандидати по съответната обява). Автобиографиите (CV-та) със снимка се запазват във вида, в който сте ги съхранили в портала.

Създаване на професионална автобиография (CV)

Порталът Ви дава възможност да създадете и съхраните една или повече професионални автобиографии (CV-та), които можете да изпращате, по Ваша преценка, към Работодатели по публикувани от тях обяви. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите в съответните автобиографии (CV-та).

При създаване на автобиография (CV) Вие имате възможност, по Ваша преценка, да включите следната информация: име, имейл, адрес за кореспонденция, телефон, гражданство, дата на раждане, пол, местоживеене; образование и квалификации; професионален опит и информация за заемани длъжности; умения; владеене на езици; притежаване на свидетелство за управление на МПС и друга допълнителна информация, попълнена от Вас.

Ако не желаете да попълните някоя от секциите, можете да я пропуснете или вместо стандартно предложените форми Европас да създадете Ваша автобиография извън Портала и да я съхраните и изпращате чрез предвидените за това функционалности в Портала.

Съхраняване на Ваши файлове

Вие имате възможност да съхранявате Ваши файлове (външни автобиографии/CV-та или други документи), които да използвате при кандидатстване. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да съхранявате във Вашия профил и да изпращате към Работодателите. Услугите на JOBS.RABOTILNIK.COM и предоставените в Портала функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Портала към Работодатели, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и/или чувствителни данни (виж Специални категории/чувствителни данни).

Мотивационни писма

Посредством функционалностите на Портала Вие може да създадете и запазите Ваши темплейти на мотивационни писма, или да използвате Европас темплейт, които да използвате при кандидатстване. Мотивационните писма, които Вие създавате и съхранявате в Портала, съдържат свободен текст, въведен от Вас. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите в тях.

Кореспонденция, жалби и сигнали

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез обаждания по телефон, чрез изпращане по регулярна или електронна поща към администраторите на JOBS.RABOTILNIK.COM, ние съхраняваме и обработваме тази информация.

Абонаменти

Порталът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови обяви, публикувани в Портала, по избрани от Вас критерии. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

Специални категории (чувствителни) данни

Услугите на JOBS.RABOTILNIK.COM и предоставените в Портала функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни. по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.

Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Портала към Работодатели, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и чувствителни данни като:

- данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.

- документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

JOBS.RABOTILNIK.COM няма задължение и не следи за наличието на посочените тук данни в Портала. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице.

Вие не бива да съхранявате каквито и да е от горепосочените данни и документи в профила си, както и да изпращате такива данни и документи към Работодателите през Портала.

Други данни

JOBS.RABOTILNIK.COM може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Портала, добавяне на предпочитания, настройки и др.

Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

Кандидатстване и Моите кандидатствания

Тази секция се отнася за кандидатстване по обяви, при които изпратените от Вас кандидатури се съхраняват в профила на Работодателя в Портала и не се отнася за обяви с външен линк за кандидатстване.

При кандидатстване изпратената от Вас кандидатура стига автоматично в профила на Работодателя.

Секцията “Моите кандидатури” Ви дава възможност да преглеждате изпратените от Вас и съхранявани в профилите на Работодатели Ваши кандидатури и обявите, по които сте кандидатствали.

В случай на необходимост, тази секция Ви позволява да изтриете изпратена от Вас към Работодател Ваша кандидатура от неговия профил. При изтриване на кандидатура всички лични данни, част от нея, се премахват от профила на Работодателя. Изтриването се отнася само за съхраняваните в Портала кандидатури. Възможно е Работодателят да е разпечатал или съхранил копия на Вашата кандидатура извън Портала. Работодателят също може да изтрие Ваша кандидатура, ако тя не представлява интерес за него, за което Вие ще получите известие по имейл.

Кандидатурите се съхраняват безсрочно и са налични в секцията “Моите кандидатури” и в профилите на съответните Работодатели докато не бъдат изтрити от Вас като кандидат или от работодател, към който сте кандидатствали.

Ключови думи от предишни търсения

Тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация.

Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др., съхрнявани от хостинг провайдета www.superhosting.bg

Използват се логове със следните цели:

- за подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;

- за подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;

- логове в случаите, в които това се изисква от закона;

- лог за влизане в профил - дава възможност да бъдат установени и блокирани нерегламентирани опити за достъп до профили, съдържа дата и час на влизането в профила, IP адрес.

Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели.

Бисквити

За функционирането на Портала е необходимо ползването на бисквити.

Цели за обработване на лични данни

JOBS.RABOTILNIK.COM събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:

- за предоставяне на Услугите от JOBS.RABOTILNIK.COM;

- за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и JOBS.RABOTILNIK.COM;

- за цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;

- за изпълнението на законови задължения на JOBS.RABOTILNIK.COM;

- за комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. В тази връзка може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни;

- цели, свързани със законни интереси на JOBS.RABOTILNIK.COM и/или трети лица като други потребители, Работодатели, Представители на работодатели и др. Тези цели включват:

   - осигуряване на нормалното функциониране и използване на Портала от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;

   - откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността;

   - осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите;

   - приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

   - осъществяване и закрила на правата и законните интереси на JOBS.RABOTILNIK.COM, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на Портала и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Законови задължения

Целите, свързани със спазване на законови задължения на JOBS.RABOTILNIK.COM, включват:

   - изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на JOBS.RABOTILNIK.COM;

   - да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Изрично съгласие

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

Срок на съхранение

JOBS.RABOTILNIK.COM съхранява данните Ви до изтриване на Вашия профил от Портала. Ваши данни и данни за Ваши кандидатури може да бъдат съхранявани от хостинг провайдера www.superhosting.bg до няколко месеца след изтриване на профила Ви и ще бъдат използвани единствено за разрешаване на спорове или при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи.

По отношение на документи, създадени чрез и/или съхранени в профила Ви (автобиографии, файлове, снимки и др.), JOBS.RABOTILNIK.COM е доставчик на услуга по съхраняване на чужда информация (хостинг) и контролът върху съхранението на тази информация във Вашия профил е изцяло Ваш.

Съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) JOBS.RABOTILNIK.COM няма задължение да проверява и следи за противоправно съдържание или за извършване на противоправни дейности по отношение на тези данни. В случай, обаче, че JOBS.RABOTILNIK.COM бъде уведомен за извършването на такава противоправна дейност или за такова противоправно съдържание или получи съответно нареждане от компетентен държавен орган за JOBS.RABOTILNIK.COM може да възникне задължение да запази съответното съдържание независимо от евентуалното му изтриване или от изтриването на профила Ви (чл. 16 от ЗЕТ).

Абонаменти за известия за нови обяви с избрани критерии

Порталът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови обяви, публикувани в Портала, с избрани от Вас критерии. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време. Данни се съхраняват за периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или закриването на профила.

Автоматичен вход

Тази опция Ви дава възможност да влизате автоматично в Портала от компютър, на който сте избрали това. Не бива да ползвате тази опция, ако до този компютър имат достъп други лица освен Вас.

Корeспонденция, жалби и сигнали

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Портала, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване

Backup

В съответствие с политиката на хостинг провайдера www.superhosting.bg

Предоставяне на информация

JOBS.RABOTILNIK.COM не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

Съхранените в Портала документи са достъпни само за Вас. При кандидатстване Вие сами решавате каква информация и на кои Работодатели да я изпратите. След като изпратите кандидатура, тя автоматично стига в профила на Работодателя. От този момент Работодателят съгласно Регламента става “Администратор” на получените от Вас лични данни и носи отговорност за тях. Важно е да имате предвид, че въпреки технологичната възможност тези данни да се съхраняват в Портала, съгласно Регламента право да се разпорежда с тях има единствено “Администраторът” (Работодателят). Поради тази причина искания във връзка с вече изпратени от Вас кандидатури е необходимо да изпращате директно към Работодателя.

Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от Наша страна. Когато изпратите Ваша кандидатура към Работодател, по отношение на получените от Работодателя данни се прилага неговата Политика за защита на лични данни.

JOBS.RABOTILNIK.COM не е посредник и не участва по никакъв начин в избора на кандидати или последваща комуникация и договаряне на условия. JOBS.RABOTILNIK.COM няма контрол върху начина, по който Работодатели обработват Вашите данни.

Трети лица

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на JOBS.RABOTILNIK.COM и/или други потребители на Услугите.

Права по отношение на личните данни

Регламентът предвижда следните права:

- право на информираност - настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги;

- право на достъп - Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във Вашия профил функционалности;

- право на коригиране - Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни, Вие имате възможност да коригирате Вашите данни по всяко време през Вашия профил. В случай че желаете да коригирате вече изпратена към Работодател кандидатура, имате възможност да направите това, като използвате функцията за изтриване на кандидатура и изпратите отново коригираната кандидатура. Това се отнася само за съхранените в Портала кандидатури, възможно е Работодателят да е разпечатал или съхранил копия на Вашата кандидатура извън Портала. В тези случаи е необходимо да се свържете с Работодателя;

- право на изтриване - Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

Изтриване на автобиографии, файлове и др.

Вие имате възможност да изтривате автобиографии, файлове и други съхранявани във Вашия профил документи по всяко време. Важно е да имате предид, че това води до изтриването им и от изпратени кандидатури, към които са били приложени.

Изтриване на изпратени кандидатури

В случай на необходимост, в секцията “Моите кандидатури” имате възможност да изтриете изпратена от Вас към Работодател Ваша кандидатура от неговия профил. При изтриване на кандидатура всички лични данни, част от нея, се премахват от профила на Работодателя. Изтриването се отнася само за съхраняваните в Портала кандидатури. Възможно е Работодателят да е разпечатал или съхранил копия на Вашата кандидатура извън Портала. В тези случаи можете да използвате последваща комуникация с Работодателя.

Важно: Моля имайте предвид, че при изтриване кандидатурата тя се премахва от профила на работодателя и това може да доведе до невъзможност Вашата кандидатура да бъде взета предвид при извършване на подбор, в случай че желаете това.

Изтриване съдържанието на профила

Можете да изтриете цялото съдържание на Вашия профил по всяко време чрез предвидените за това функционалности. Имайте предвид, че с това действие Вие не закривате Вашия профил.

Закриване на профил

В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия профил по всяко време като подадете заявление до администратор на посочения в тези Условия адрес.

Важно: Моля имайте предвид, че при закриване на профил всички Ваши кандидатури се премахват от профилите на компаниите, в които сте кандидатствали, и това може да доведе до невъзможност Вашите кандидатури да бъдат взети предвид при извършване на подбор, в случай че желаете това. Изтриването се отнася само за съхраняваните в Портала кандидатури. Възможно е Работодателят да е разпечатал или съхранил копия на Вашата кандидатура извън Портала. В тези случаи използвайте последваща комуникация с Работодателя.

Ако желаете да изтеглите и съхраните данни, намиращи се във Вашия профил, е необходимо да направите това преди неговото закриване. След закриване на профила всички данни, част от него, се изтриват.

Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

Право за уведомяване на трети лица

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

Важно е да имате предвид, че JOBS.RABOTILNIK.COM не е посредник при взаимоотношенията между Вас и Работодателя. При кандидатстване Вие сами изпращате Вашата кандидатура към Работодателя и Работодателят съгласно Регламента става “Администратор” на данните, които сте му изпратили.

Право на оттегляне на съгласие

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

Право на възражение

Вие имате право на възражение по отношение на Вашите лични данни.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

Право на жалба до надзорен орган

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Точност на информацията

JOBS.RABOTILNIK.COM не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Портала да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към посочените в тези Условия контакти.

Политика за ползване на бисквити

Тук можете да се запознаете с ползваните бисквити и други технологии за съхранение на информация във връзка с предоставяните услуги (“Услугите”) в Портала www.jobs.rabotilnik.com и/или мобилните версии и приложения (“Портала”).

Политика за ползване на бисквити

Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър. Те са необходими за някои от предоставяните в Портала услуги.

JOBS.RABOTILNIK.COM прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.