Община Трявна

Община Трявна

 • Младши експерт „Стопански дейности и проекти“ в Дирекция „Стопански дейности и устойчиво развитие“ 610 до 2950

  Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

За нас

Община Трявна Община Трявна е орган на местното самоуправление и местната влест. Кметът е работодател на работниците и служителите, работещи в Община Трявна. Назначенията са по служебно или трудово правоотношение съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

Осъществява дейност по организиране, координиране, контрол и изпълнение дейностите, произтичащи от правомощията на общината от нормативните актове за стопанската дейност и проекти. Общински търговски дружества и дружества с общинско участие в капитала. Координационни действия с различни стопански субекти и регистрираните на територията на община Трявна сдружения. Подготовка на стратегии, планове, програми и проекти. Осъществява дейности по функционирането на младежки център. Дейност, свързана с организиране и провеждане на общинската политика в областта на младежките дейности.

Очаквани умения

Висше образование, минимална образователна степен: Професионален бакалавър; Професионален опит: не се изисква;
Длъжностно ниво: 11;
Ръководно ниво: Експертно ниво 7;
Ранг: V младши;
Вид правоотношение: Служебно.
1.По Закона за държавния служител:
1.1. За държавен служител може да бъде назначено лице, което:
Да е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
Да е навършило пълнолетие;
Да не е поставено под запрещение;
Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
Да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
Да отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
2.2. Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:
Би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруг лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
Е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
Е народен представител;
Е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
Заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
Работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във виеше училище;
Работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б.

Нашата оферта

1. Начин на провеждане на конкурса:
1.1. Представяне на концепция за стратегическо управление на тема: „Бъдеще за община Трявна чрез кохезионната политика на Европейския съюз“ както и защита на същата.
1.2. Интервю.
Конкурсът се провежда от комисия, назначена от органа по назначаването, според правилата на настоящата заповед и тези регламентирани в Раздел VII „Начини за провеждане на конкурса“, от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
2. Брой работни места: 1.
3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 610 лв. Максимален размер на основна заплата за длъжността: 2950 лв.
Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
4. Документи, които кандидатите за участие в конкурса трябва да представят:
4.1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
4.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, ако такава е придобита. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
4.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител (при наличие на такива);
4.5. Автобиография;
4.6. Мотивационно писмо.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите по т.5 може да се подават по електронен път, на официалния e-mail адрес на Община Трявна – tryavna@tryavna.bg, като в този случай заявлението по т.5.1 и декларацията по т. 5.2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
5. На седмия ден от крайната дата за подаване на документите списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват на интернет страницата на Община Трявна – www.tryavna.bg.
6. Не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати комисията информира кандидатите за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса чрез публикуване на информацията на интернет страницата на Община Трявна – www.tryavna.bg.
7. Място и срок на подаване на документите за участие в конкурса:
Документите се подават в „Деловодство/Информация“ в сградата на Общинска администрация - Трявна находяща се на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21, в срок до 17:00 часа на 03.12.2020 г.
8. Всички списъци или други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на Община Трявна – www.tryavna.bg, раздел „Актуално“, подраздел “Кариери“.

Свържете се с нас

гр. Трявна, ул. "Ангел Кънчев" № 21
0899943144
stoqnka_doncheva@tryavna.bg

Още оферти

 • Озеленител от 610 до 800 лева - бруто

  Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно или по-ниско

 • Оператор шевна машина мотивиращо заплащане

  Работодател: Юръпиън Бединг Къмпани ЕАД, Месторабота: Дряново, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно или по-ниско

 • Формовчик По договаряне

  Работодател: ТИСИНА , Месторабота: Дряново, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно или по-ниско

 • Медицинска сестра /за социални дейности/ от 770 до 1000 лева - бруто

  Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

 • Медицинска сестра /за училища, детски градини/ от 720 до 1000 лева - бруто

  Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

 • Шофьор, специален тежкотоварен автомобил

  Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно или по-ниско

 • Пакетировач

  Работодател: Меркурий Производство и Пакетаж АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно или по-ниско

 • Складов работник - Доставки

  Работодател: Парос ООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно или по-ниско

 • Автомонтьор 800-1000 лв. (бруто)

  Работодател: ОП "Благоустрояване" - Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Счетоводител 700 лева

  Работодател: Сдружение "Цветница", Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър