Община Габрово

Община Габрово

 • 23-01-2023 Разгледана: 231

  Здравен медиатор

  Работодател: Община Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

За нас

Община Габрово Общинска администрация - Габрово

Община Габрово обявява процедура по подбор
за длъжността здравен медиатор


Основна цел на длъжността: подпомага дейността на Община Габрово по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на предоставяната медицинска помощ (съгласно Наредба № 1 от 19.08.2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори).


Осъществява основната цел на длъжността, като:
- подпомага достъпа до медицинска помощ на лица от уязвими групи;
- осъществява дейности по промоция на здравето сред уязвими групи;
- при необходимост оказва съдействие на общопрактикуващите лекари;
- при необходимост оказва съдействие на лекарите по дентална медицина;
- оказва съдействие на регионалните здравни инспекции;
- оказва помощ на лица от уязвими групи при взаимодействие с държавни и общински органи и институции във връзка с предоставяне на медицинска помощ, интегрирани здравно-социални услуги и осъществяване на дейности в областта на здравната профилактика;
- спазва принципите на отговорност, зачитане на човешките права и правата на хората с увреждания, достойнството на личността, правото на изразяване на мнение и изслушване; конфиденциалност, индивидуален подход, непрекъснатост и приемственост, своевременност, междуинституциално сътрудничество.

Брой работни места: 1 работно място на пълен работен ден.

Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие (свободен текст);
- професионална автобиография;
- мотивационно писмо;
- копие от диплома за завършено средно образование (представя се задължително, независимо, дали кандидатът притежава завършена степен на висше образование);
- декларация, че лицето не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
- други документи, удостоверяващи професионален опит и/или квалификация (по преценка на кандидата).

Място и срок за подаване на документите:
Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, до 22.02.2023 г. включително.

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите, определени да приемат документите.


Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.


Начин на провеждане на процедурата:
1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания от комисия, назначена със заповед на кмета на община Габрово.
2. Събеседване за установяване на притежаваните от кандидатите мотивация, компетенции, делови качества.

До събеседване не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Въз основа на проведената процедура, комисията класира успешно представилите се кандидати.


В случай, че в рамките на събеседването се яви само един кандидат, процедурата по подбор се прекратява и се обявява отново (съгласно „Указания за провеждане на подбор на здравни медиатори“ на Национална мрежа на здравните медиатори).


Вид правоотношение: трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда, със срок на трудовото правоотношение - 31.12.2023 г. включително.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с процедурата по подбор: информационното табло в Център за административно обслужване – Община Габрово и на интернет страницата на Община Габрово - www.gabrovo.bg; раздел Актуално/Кариера.


За справка:
тел.: 066/818 315; 066/818 370 - по отношение на документите за кандидатстване;
тел.: 066/818 343 - по отношение функциите на длъжността.

Очаквани умения

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
- да са навършили пълнолетие;
- да не са поставени под запрещение;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
- да притежават завършено средно образование;
- да владеят майчиния език на лицата от уязвимата група;
- да познават културата и проблемите на уязвимата група;
- да познават нормативните актове в системата на здравеопазването и закрилата на детето;
- да имат умения за работа с компютър – MS Word, електронна поща.

Предимство при назначаване: познания и/или опит в здравната и социалната сфера.

Нашата оферта

Преди постъпване на работа класираният на първо място кандидат преминава обучение във висше училище или в Националния център по обществено здраве и анализи по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването. Обучението е с продължителност не по-малко от 240 академични часа, от които не по-малко от 220 часа са присъствени.


Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net.

Свържете се с нас

гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3
066/818 400
gabrovo@gabrovo.bg
https://www.gabrovo.bg

Споделете

Още оферти

 • Медицинска сестра 1300 лв. основна заплата

  Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

 • Сервитьор

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Склададжия/Докер

  Работодател: ЛС ТЮБС АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Салонен управител

  Работодател: Комплекс "Чукара" - ПРОЕКТ БГ ЕООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Електромеханик

  Работодател: ЛС ТЮБС АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Рецепционист

  Работодател: "Болкан Релакс" ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Барман

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Обслужващ релакс център и басейн

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Продавач-консултант

  Работодател: Габи ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Стругар По договаряне

  Работодател: БОШНАКОВ ТРЯВНА ЕООД, Месторабота: Плачковци, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Основно