"ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА" ООД

"ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА" ООД

  • 04-05-2022 Разгледана: 414

    Експерт, здравословни и безопасни условия на работа

    Работодател: "ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА" ООД, Месторабота: Дряново, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

За нас

"ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА" ООД Производство на прецизни инструменти за металообработване, екипировка за CNC-машини, инструменти с механично закрепване - ножове, борщанги, фрези и свредла по стандартна програма, собствени разработки и специални изделия по изисквания на клиента. Част от продуктовата гама на фирмата са също инструментална система VDI за CNC-стругови машини по DIN 69880, инструментодържачи тип SK по DIN 2080 и DIN 69871, преходни втулки, прецизни стиски, шлосерски менгемета, стругарски ножове и фрези със запоени твърдосплавни пластини. Производственото ноу-хау обхваща операции като CNC-струговане, пробиване, плоско шлифоване, външно и вътрешно кръгло шлифоване, балансиране, лазерно маркиране, заточване на инструменти, повърхностна обработка и термообработка.

- Изготвя цялостната фирмена стратегия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Подпомага и консултира ръководството на предприятието относно прилагане изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и осъществява контрол относно спазването на нормите и изискванията на законодателството в частта здраве и безопасност на работа;
- Контролира обслужването от Службата по трудова медицина (СТМ);
- Контролира прилагането на системата за предоставяне на работно облекло и лични предпазни средства на персонала;
- Участва в Комитет по условия на труд и Комисия по трудоустрояване и води документацията, свързана с работата на същите;
- Разработва, внедрява и изпълнява програми и политики, целящи осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, предотвратяване на болести и наранявания, минимизиране рисковете за здравето и безопасността на работещите;
- Внедрява програми и стратегии за превенция на здравето сред персонала на предприятието;
- Разработва правила за извършване и документиране на всички видове инструктаж, както и организира, провежда и контролира извършването на инструктажи;
- Организира измерванията на параметрите на работната среда и проверява техническото състояние на машините, съоръженията и технологиите и съответствието им с изискванията;
- Идентифицира, отчита и документира опасности, оценява и контролира рисковете на работното място и съветва за съответствието в действащата нормативна база в тази област;
- Разработва, внедрява и контролира изпълнението на програми за минимизиране на замърсяването на работните места;
- Промотира ергономични принципи на работните места (подходящо оборудване, мебели, условия на труд и др.);
- Осигурява обучение и информация и предоставя съвети на персонала на предприятието относно хигиената и здравословните условия на труд;
- Извършва проверки на производствени помещения, места за обработка, транспорт, складиране, съхраняване и продажба за осигуряване на съответствие с правилници, разпоредби и стандарти в областта здравословни и безопасни условия на труд;
- Участва в приемането на ремонтирани от външни изпълнители съоръжения и апарати за осигуряване на безопасни условия на труд и подписва протоколите за тяхната експлоатационна годност;
- Участва в изготвянето на инструкции и фирмени нормативни актове в областта здравословни и безопасни условия на работа;
- Изготвя инструкции за безопасна работа за машини/съоръжения/апаратура;
- Организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация, свързана със здравословните и безопасни условия на труд;
- Консултира работниците/служителите относно прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд;
- Поддържа Регистъра на трудовите злополуки и съхранява документите, свързани с това;
- Води отчетната документация на полагащите се ободряващи напитки на работниците/служителите.

Очаквани умения

- Практически опит на релевантна позиция;
- Висше образование;
- Квалификация, съобразно характера на длъжността и отговаряща на нормативните изисквания в частта здравословни и безопасни условия на труд (валиден сертификат или удостоверение);
- Отлично познаване на нормативната уредба в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
- Опит със системи за управление на качеството.

Нашата оферта

- Отлично възнаграждение и условия за работа, месечни бонуси и ваучери;
- Обезпечаване на транспортните разходи от местоживеенето до местоработата и обратно (за кандидати от други населени места);
- Възможност за дългосрочна реализация, професионална изява и развитие;
- Работа в динамична и развиваща се среда.

Свържете се с нас

гр. Дряново, ул. "Шипка" 1
0889223346
atanaska.kortenova@dinamika.bg
https://kentavar.com/

Споделете

Още оферти