Община Габрово

Община Габрово

  • 29-04-2022 Разгледана: 154

    Началник-отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ - Община Габрово

    Работодател: Община Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

За нас

Община Габрово Общинска администрация - Габрово


О Б Щ И Н А Г А Б Р О В О

На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № 702 от 29.04.2022 г. на Органа по назначаване

О Б Я В Я В А:
Конкурс за длъжността НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ „Образование, младежки дейности и спорт“


Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Основна цел на длъжността: организира, ръководи и контролира анализа на нуждите, планирането и осъществяването на дейности и мерки, създаващи среда и осигуряващи условия за провеждане на качествено предучилищно и училищно образование в община Габрово, за развиване на младежките дейности и спорта.Области на дейност:
Изучава тенденциите в развитието на образованието, младежките политики и спорта на европейско и национално ниво, следи промените в нормативната уредба и съблюдава прилагането им в Община Габрово, както и участва в разработването на планови и стратегически документи на общинско ниво.
Анализира нуждите на образователната система по отношение ангажиментите на Община Габрово за нейното осигуряване, на младежките и спортни общности, търси начини и подходящи партньорства за подобряване качеството и диверсифициране на предлагането.
Работи в координираност и взаимодействие със структури/организации/институции/лица на различни нива и в разнообразни сфери при организиране на образователната, младежка и спортна дейност в община Габрово.


Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 1

Начин на провеждане на конкурса:
1. Писмена разработка по управленска тематика.
2. Интервю.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие – по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/.
Към заявлението се прилагат:
- Декларация от лицето, за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС.
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността.
- Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител /при наличие на такъв/.
2. Автобиография.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник, като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка.

Документите може да се подават по електронен път на e-mail: dnikolova@gabrovo.bg, като в този случай заявлението по ал. 2 и декларацията по ал. 3, т. 1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

При подаване на документите служителите от отдел УЧР да уведомят кандидатите за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и да им предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Място за подаване на документите:
гр. Габрово, пл. ”Възраждане” № 3
Община Габрово, отдел „Управление на човешките ресурси”, ет. І, стая № 110;
телефон за справки: 066/818 315;
лице за контакти: Диана Николова – н-к отдел „Управление на човешките ресурси”

Краен срок за подаване на документите – 13.05.2022 г.
Ден на публикуване: 29.04.2022 г.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Габрово и на електронната страница на адрес: www.gabrovo.bg.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

Заявление и декларация за участие в конкурса може да изтеглите от прикачения файл след обявата, публикувана на електронната страница на Община Габрово.

Очаквани умения

Изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър
Минимален професионален опит – 4 години - придобит в област или области на дейност, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността,
или
минимален ранг – ІІІ младши

Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: няма

Допълнителни изисквания:
- управленска компетентност;
- работа в екип;
- комуникативна компетентност;
- ориентация към резултати;
- фокус към клиента (вътрешен/външен);
- дигитална компетентност – доказва се с практически изпит;
- професионална компетентност – много добро познаване на: Закон за предучилищното и училищното образование; Закон за закрила на детето; Закон за здравето; Закон за хората с увреждания; Закон за младежта, Закон за физическото възпитание и спорта; Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за държавния служител; Закон за обществените поръчки; Закон за администрацията; Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.


Нашата оферта

Размер на основната заплата, определена за длъжността – 1350 лв.
Размерът на основната заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, съобразно годините притежаван професионален опит от кандидата, спечелил конкурса /чл. 8 и чл. 9 от Наредбата/.

Свържете се с нас

гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3
066/818 400
gabrovo@gabrovo.bg
https://www.gabrovo.bg

Споделете

Още оферти