Община Габрово

Община Габрово

  • 26-04-2022 Разгледана: 644

    Главен експерт в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ - Община Габрово

    Работодател: Община Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

За нас

Община Габрово Общинска администрация - Габрово

Длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите от служител в отдел УЧР при подаване на документите.

Очаквани умения

ОБЩИНА ГАБРОВО

На основание чл.10а, ал. 1 от ЗДСл, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № 649/20.04.2022 г. на органа по назначаване


О Б Я В Я В А


Конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ - Община Габрово


Основна цел на длъжността:
Участва в дейностите по анализ на нуждите, планиране на мерките, осигуряване и предоставяне на социални услуги на нуждаещи се лица в община Габрово.

Области на дейност:
Изучава тенденциите в развитието на социалната сфера, следи промените в нормативната уредба и съблюдава прилагането им в Община Габрово, както и участва в разработването на планови и стратегически документи на общинско ниво.

Участва в анализа на нуждите от социална подкрепа в община Габрово и качеството на предоставяните социални услуги, като търси подходи за подобряването им.

Длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите от служител в отдел УЧР при подаване на документите.


Изисквана минимална степен на завършено образование: висше - бакалавър
Минимален професионален опит – 2 години - придобит в област или области на дейност, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността,
или
минимален ранг – ІV младши

Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: няма
Допълнителни изисквания за длъжността:
Аналитична компетентност;
Ориентация към резултати;
Работа в екип;
Комуникативна компетентност;
Фокус към клиента (вътрешен/външен);
Дигитална компетентност - доказва се с практически изпит;
Професионална компетентност - познаване на: Закон за социалните услуги и Правилник за прилагането му; Закон за социално подпомогне и Правилник за прилагането му; Закон за закрила на детето; Закон за здравето; Закон за хората с увреждания; Закон за личната помощ; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за държавния служител; Закон за обществените поръчки; Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет; План за развитие на социалните услуги на Община Габрово за 2022 г.


Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.


Размер на основната заплата, определена за длъжността - 1030 лв. /при определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, и Правила за заплатите, прилагани в Община Габрово/.


Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 1

Начин на провеждане на конкурса:
1. Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията.
2. Интервю.


Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие – по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители / НПКПМДС/.
Към заявлението се прилагат:
- Декларация от лицето, за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС.
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността.
- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител /при наличие на такъв/.

2. Автобиография.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник, като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка.

Документите може да се подават по електронен път на e-mail: dnikolova@gabrovo.bg, като в този случай заявлението по ал. 2 и декларацията по ал. 3, т. 1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

При подаване на документите служителите от отдел УЧР да уведомят кандидатите за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, и да им предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Място за подаване на документите:
гр. Габрово, пл. ”Възраждане” № 3,

Община Габрово, отдел “Управление на човешките ресурси”, ет. І, стая № 110,
или e-mail: dnikolova@gabrovo.bg;
телефон за справки: 066/818 315,
лице за контакти: Диана Николова – н-к отдел “Управление на човешките ресурси”.

Краен срок за подаване на документите – 10.05.2022 г.
Ден на публикуване: 26.04.2022 г.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обяви и съобщения в Център за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Габрово и на електронната страница на адрес: www.gabrovo.bg.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.


Заявление и декларация за участие в конкурса може да изтеглите от прикачения файл след обявата за работа, публикувана на електронната страница на Община Габрово.

Нашата оферта

Размер на основната заплата, определена за длъжността - 1030 лв. /при определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, и Правила за заплатите, прилагани в Община Габрово/.

Свържете се с нас

гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3
066/818 400
gabrovo@gabrovo.bg
https://www.gabrovo.bg

Споделете

Още оферти