Община Трявна

Община Трявна

  • 10-03-2022 Разгледана: 312

    Ръководител на звено за вътрешен одит от 780 до 2200

    Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Магистър

За нас

Община Трявна Община Трявна е орган на местното самоуправление и местната влест. Кметът е работодател на работниците и служителите, работещи в Община Трявна. Назначенията са по служебно или трудово правоотношение съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

Ръководител „Вътрешен одит“ изпълнява служебните си задължения в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор(ЗВОПС), Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичен кодекс на вътрешните одитори, Статута на вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове на Община Трявна.

Очаквани умения

Висше образование, минимална образователна степен: Магистър;
Професионален опит: 4 години в областта на вътрешния или външния одит;
Длъжностно ниво: 6;
Ръководно ниво: Ръководно ниво 6Б;
Ранг: III младши;
Вид правоотношение: Служебно.
Да притежават сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор в съответствие с чл. 19, ал. 2, т. 1-4 и чл. 21, ал. 1 и 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Нашата оферта

Документи, които кандидатите за участие в конкурса трябва да представят:
1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Декларация по чл. 21, ал. 2 от ЗВОПС от лицето, че не е работило в организацията през последната една година по трудово или служебно правоотношение; не е работило през последните две години по трудово или служебно правоотношение като ръководител на организацията или нейни подчинени структури; негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, не работят или не са работили на ръководна длъжност в организацията през последните две години;
4. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, ако такава е придобита. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
5. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
6. Копие от сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл.53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;
7. Автобиография;
8. Мотивационно писмо.

Свържете се с нас

гр. Трявна, ул. "Ангел Кънчев" № 21
0899943144
stoqnka_doncheva@tryavna.bg
https://www.tryavna.bg

Споделете

Още оферти