Община Габрово

Община Габрово

  • 17-11-2021 Разгледана: 13

    Санитар по проект BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа + в община Габрово", направление № 1

    Работодател: Община Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Основно

За нас

Община Габрово Общинска администрация - Габрово

Община Габрово
набира кандидати за работа на длъжност санитар
по проект BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа + в община Габрово", направление № 1


Брой работни места: 1 работно място на пълен работен ден - 8 часа.
Срок на трудовото правоотношение: за определено време.


Основна цел на длъжността:
Подобряване на социално-битовите условия на ползвателите на услугата.


Основни задължения на длъжността:
Поддържане на личната хигиена на ползвателите на патронажна грижа.
Поддържане на хигиена в домовете на ползвателите.
Дейности по дезинфекция и дератизация.
Закупуване на продукти и лекарства, заплащане на битови сметки - със средства на ползвателите.
Съдействие за приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицата.
Оказване на помощ при хранене, придвижване и съпровождане на ползвателите извън дома.
Съдействие при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение, рехабилитация и при грижи в болница (при необходимост).Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване (свободен текст).
2. Автобиография (CV).
3. Мотивационно писмо.
4. Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователна степен.
5. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален опит и/или квалификация (по преценка на кандидата).


Място за подаване на документите:
Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Габрово,
пл. „Възраждане“ № 3.

Срок за подаване на документите: до 19.11.2021 г. включително.


Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати, дата, място и час за провеждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.За справка: тел. 066/818 442; 066/818 370

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

Очаквани умения

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
Минимална образователно-квалификационна степен – основно образование.
Професионален опит - не се изисква.
Умения за работа с лица от уязвимите групи, комуникативност, отговорност, умения за работа в екип; умения за справяне с конфликтни ситуации; емоционална устойчивост; оперативност.

Нашата оферта

Основно трудово възнаграждение: 737.00 лв.

Свържете се с нас

гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3
066/818 400
gabrovo@gabrovo.bg
https://www.gabrovo.bg

Споделете

Още оферти