Община Габрово

Община Габрово

  • 17-11-2021 Разгледана: 12

    Медицинска сестра - по проект BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа + в община Габрово", направление № 1

    Работодател: Община Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Почасово, Ниво на образование: Бакалавър

За нас

Община Габрово Общинска администрация - Габрово

Община Габрово
набира кандидати за работа на длъжност медицинска сестра -
по проект BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа + в община Габрово", направление № 1


Брой работни места: 1 работно място на непълен работен ден - 4 часа.
Срок на трудовото правоотношение: за определен срок.


Основна цел на длъжността:
Предоставяне на качествени и ефективни здравни грижи на потребителите на социалната услуга.


Основни задължения на длъжността:
- промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите;
- промоция, профилактика и консултиране на потребителите за социалнозначими заболявания;
- оказване на грижи за психичното, физическото и социалното здраве на потребителите;
- регистриране на лабораторни изследвания, манипулации и здравни грижи;
- извършване на профилактика в областта на хигиената и на индивидуалното здраве;
- води отчетна документация - план за здравни грижи, лист за извършени манипулации и дейности.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване (свободен текст).
2. Автобиография (CV).
3. Мотивационно писмо.
4. Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователна степен.
5. Копие на удостоверение за членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.
5. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален опит и/или квалификация (по преценка на кандидата).

Място за подаване на документите:
Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Габрово,
пл. „Възраждане“ № 3.

Срок за подаване на документите: до 19.11.2021 г. включително.

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати, дата, място и час за провеждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.


За справка: тел. 066/818 442; 066/818 370

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

Очаквани умения

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
Минимална образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър.
Специалност - „Медицинска сестра“, „Фелдшер“.
Членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.
Професионален опит - не се изисква.
Умения за работа с лица от уязвимите групи, комуникативност, отговорност, умения за работа в екип; умения за справяне с конфликтни ситуации; емоционална устойчивост; оперативност.

Нашата оферта

Основно трудово възнаграждение: 495.00 лв.

Свържете се с нас

гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3
066/818 400
gabrovo@gabrovo.bg
https://www.gabrovo.bg

Споделете

Още оферти