Община Габрово

Община Габрово

 • 17-11-2021 Разгледана: 27

  Медицинска сестра за социални дейности в „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“

  Работодател: Община Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

За нас

Община Габрово Общинска администрация - Габрово

„Регионален хоспис“ ЕООД набира кандидати за работа на длъжност медицинска сестра за социални дейности в „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“, разкрити по проект на Община Габрово BG05M9OP001-2.090-0005-C01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Етап 2 - предоставяне на новите услуги - Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община Габрово”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Брой работни места: 1

Работно време: пълен работен ден - 8 часа

Срок на трудовото правоотношение: за определено време.


Основна цел на длъжността:
Предоставяне на качествени и ефективни здравно-социални грижи и подкрепа на лицата, настанени в Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Основни задължения на длъжността:
Планира, организира и отговаря за осигуряването на достъп до здравеопазване за всеки от потребителите на центровете за грижа.
Наблюдава здравословното състояние на потребителите и при необходимост оказва долекарска помощ съобразно компетенциите си.
Събира и предоставя здравна информация за потребителите на центровете.
Провежда индивидуални и/или групови беседи, консултации на различни здравни теми.
Участва в изготвянето (актуализирането) на оценки и индивидуални планове за лечение и грижа на потребителите.
Извършва здравни услуги и манипулации, раздава лекарства на настанените лица.
Приема, дегустира, участва при раздаване на храната на пациентите.
Храни тежко болните потребители.
Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите.
Води медицинската документация.
Изпълнява лекарските назначения по отношение на изследвания и консултации.
Познава и прилага законовите и подзаконовите нормативни актове в сферите на здравеопазването и социалните дейности.
Съпровожда настанените лица до здравни заведения за прегледи, консултации, лечение, хоспитализация, ако е необходимо.


Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване до ръководителя на „Регионален хоспис“ ЕООД (свободен текст).
2. Автобиография (CV).
3. Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователна степен.
4. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален опит и/или квалификация (по преценка на кандидата).
5. Копие на удостоверение за членство на кандидата в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.Място за подаване на документите:
Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3.

Срок за подаване на документите: до 26.11.2021 г. включително.

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Информация за допуснатите до събеседване кандидати, както и за дата, място и час за провеждане, ще бъде публикувана на електронната страница на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.

За справка: тел. 066/818 442; 066/818 399; 0885 264386.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.Кратка информация за проекта може да намерите след обявата за работа, публикувана на електронната страница на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера

Очаквани умения

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- минимална образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;
- специалност – „Медицинска сестра“ или „Медицински фелдшер“;
- членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи;
- професионален опит – не се изисква.

Допълнителни компетенции:
- умения за общуване с възрастни и хора с увреждания и техните близки;
- комуникативност и умение за работа в екип.

Предимство:
- наличие на професионален опит в областта на здравните грижи;
- допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността.

Нашата оферта

Основно трудово възнаграждение: 1 300.00 лв.

Свържете се с нас

гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3
066/818 400
gabrovo@gabrovo.bg
https://www.gabrovo.bg

Споделете

Още оферти

 • Камериерка

  Работодател: Томи ем 17 ЕООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Сервитьор/ка

  Работодател: ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД КЛОН ГАБРОВО, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Медицинска сестра - по проект BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа + в община Габрово", направление № 1

  Работодател: Община Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Почасово, Ниво на образование: Бакалавър

 • Разкройчик - обработка на ламарини и метални профили

  Работодател: ЛИМК ООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Оператори на машини

  Работодател: "МАК" АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Контрольор по качеството

  Работодател: ЛС ТЮБС АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • СТРОИТЕЛНИ И ОБЩИ РАБОТНИЦИ

  Работодател: ЛИМК ООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Инженер поддръжка

  Работодател: ЛС ТЮБС АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

 • Формовчик По договаряне

  Работодател: ТИСИНА, Месторабота: Дряново, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Началник смяна

  Работодател: ЛС ТЮБС АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно