Технически университет - Габрово

Технически университет - Габрово

 • 09-04-2021 Разгледана: 295

  Академична длъжност "асистент"

  Работодател: Технически университет - Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Магистър

За нас

Технически университет - Габрово Технически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.
Създаден през 1964 година като висше учебно заведение, което да подготвя специалисти за промишлеността в Централна България, днес той си поставя за цел утвърждаване като модерен европейски университет. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изисквания на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти.

Водене на упражнения на студенти в Университета.

Очаквани умения

Работа с хора.

Нашата оферта

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО обявява конкурси за заемане на академична длъжност "асистент" в:

• област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математика” - два броя, със срок за подаване на документи до 01.06.2021 г. /вкл./;
• област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи” („Цифрова схемотехника”) - един брой, със срок за подаване на документи до 01.06.2021 г. /вкл./;
• област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи и технологии” („Анализ и синтез на логически схеми”, „Цифрова схемотехника” и „Електроника”) - един брой, за нуждите на Технически колеж - Ловеч, със срок за подаване на документи до 01.06.2021 г. /вкл./;
• област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” - един брой, със срок за подаване на документи до 01.07.2021 г. /вкл./.

Необходими документи:
1. Заявление до ректора за допускане до конкурса;
2. Автобиография (CV европейски образец);
3. Диплома за завършено висше образование (образователно-квалификационна степен магистър) или нотариално заверено копие;
4. Медицинско свидетелство;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Документ за трудов стаж (ако има такъв);
7. Списък на публикации, патенти или документи за участие в научни и научно-приложни разработки (ако има такива).
Справки и документи: ТУ - Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, Ректорат, „Научно развитие” стая 3209, тел.: 066/827-238.

Свържете се с нас

ул. "Хаджи Димитър" 4, гр. Габрово 5300
066 827 238
foreign_students@tugab.bg
https://www.tugab.bg/

Още оферти

 • Началник смяна

  Работодател: "ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА" ООД, Месторабота: Дряново, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Магистър

 • Сервитьор/ка (постоянен трудов договор)

  Работодател: ПРОЕКТ БГ ЕООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Основно

 • Технически сътрудник

  Работодател: МАЗАЛАТ ЕООД, Месторабота: Севлиево, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

 • Инженер измервателна техника

  Работодател: "Блазер Груп Габрово" ЕООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

 • Технически ръководител

  Работодател: МАЗАЛАТ ЕООД, Месторабота: Севлиево, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Инспектор по качеството, Качествен контрол

  Работодател: ЕМГР АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Магистър

 • Рецепционист

  Работодател: "Болкан Релакс" ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Складов работник - Доставки

  Работодател: Парос ООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Бобиньор

  Работодател: ЕМГР АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Сервитьор

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно