Община Трявна

Община Трявна

  • 12-03-2021 Разгледана: 746

    Главен експерт от 650 лв. до 3200 лв.

    Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър, Чужд език: Чуждоезикова подготовка и езикови умения по английски език и/или немски език ще се считат за предимство.

За нас

Община Трявна Община Трявна е орган на местното самоуправление и местната влест. Кметът е работодател на работниците и служителите, работещи в Община Трявна. Назначенията са по служебно или трудово правоотношение съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

Осъществява дейност по подпомагане и осигуряване осъществяването на правомощията на кмета на общината в областта на устойчивото развитие на общината. Изразява становища, разработва проекти и различни програми, стратегии и планове, свързани с устойчивото развитие на Община Трявна и осигуряване на безвъзмездни и грантови финансови средства. Създава и развива контакти с бизнес структури и НПО. Подготвя маркетингови документи.

Очаквани умения

Завършеното висше образование следва да бъде в областта на икономическите науки, като специалностите „Международни икономически отношения“ и „Управление на проекти“ ще се считат за предимство;

Нашата оферта

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.:
 Висше образование, минимална образователна степен: Бакалавър;
 Професионален опит: 2 години;
 Длъжностно ниво: 9;
 Ръководно ниво: Експертно ниво 5;
 Ранг: IV младши;
 Вид правоотношение: Служебно.
2. По Закона за държавния служител:
2.1. За държавен служител може да бъде назначено лице, което:
 Да е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 Да е навършило пълнолетие;
 Да не е поставено под запрещение;
 Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 Да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 Да отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

2.2. Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:
 Би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруг лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 Е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 Е народен представител;
 Е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
 Заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 Работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във виеше училище;
 Работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б.
2.3. Специфични изисквания на органа по назначаване:
 Завършеното висше образование следва да бъде в областта на икономическите науки, като специалностите „Международни икономически отношения“ и „Управление на проекти“ ще се считат за предимство;
 Чуждоезикова подготовка и езикови умения по английски език и/или немски език ще се считат за предимство.

Начин на провеждане на конкурса:
1. Представяне на концепция за стратегическо управление на тема: „Устойчиво бъдеще за Община Трявна чрез финансовите инструменти на Европейския съюз“ както и защита на същата.
2. Интервю.
Конкурсът се провежда от комисия, назначена от органа по назначаването, според правилата на настоящата заповед и тези регламентирани в Раздел VII „Начини за провеждане на конкурса“, от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Брой работни места: 1.

Минимален размер на основна заплата за длъжността: 650 лв. Максимален размер на основна заплата за длъжността: 3200 лв.
Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Документи, които кандидатите за участие в конкурса трябва да представят:
1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, ако такава е придобита. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител (при наличие на такива);
5. Автобиография;
6. Мотивационно писмо.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите по т.6 може да се подават по електронен път, на официалния e-mail адрес на Община Трявна – tryavna@tryavna.bg, като в този случай заявлението по т.6.1 и декларацията по т. 6.2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

На седмия ден от крайната дата за подаване на документите списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват на интернет страницата на Община Трявна – www.tryavna.bg.

Не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати комисията информира кандидатите за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса чрез публикуване на информацията на интернет страницата на Община Трявна – www.tryavna.bg.

Място и срок на подаване на документите за участие в конкурса:
Документите се подават в „Деловодство/Информация“ в сградата на Общинска администрация - Трявна находяща се на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21, в срок до 17:00 часа на 26.03.2021 г.

Всички списъци или други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на Община Трявна – www.tryavna.bg, раздел „Актуално“, подраздел “Кариери“.

Общодостъпно място, на което да се публикуват списъците и всички съобщения във връзка с провеждането на конкурса, ако интернет страницата на Община Трявна не работи е – Таблото за обяви и съобщения в сградата на Общинска администрация – Трявна, находяща се в гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21.

Свържете се с нас

гр. Трявна, ул. "Ангел Кънчев" № 21
0899943144
stoqnka_doncheva@tryavna.bg
https://www.tryavna.bg

Споделете

Още оферти