Община Трявна

Община Трявна

 • 10-03-2021 Разгледана: 548

  Директор на Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство

  Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Магистър

За нас

Община Трявна Община Трявна е орган на местното самоуправление и местната влест. Кметът е работодател на работниците и служителите, работещи в Община Трявна. Назначенията са по служебно или трудово правоотношение съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

Характер на работа - организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея. Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

Очаквани умения

Минимални изисквания:
Образование – висше; образователно-квалификационна степен – магистър;
Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата;
Професионален опит – 3 (три) години в съответното професионално направление;
Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Като предимство се счита:
Присъдени научни степени;
Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
Чуждоезикова подготовка;
Компютърна грамотност.

Нашата оферта

Начин на провеждане на конкурса:

Защита на концепция за дейността и развитието на Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях;
Събеседване.

Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие;
Документ за самоличност (за справка);
Документ за трудов стаж (копие);
Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок от 3 месеца);
Професионална автобиография;
Документ за завършено образование (копие);
Свидетелство за съдимост;
Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок от 3 месеца;
Концепция за дейността и развитието на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство - за 5-годишен период, като подробно е разработена първата година – 9 (девет) екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.
Концепцията съдържа:
 анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
 тенденции и възможности за развитието на музея като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
 определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
 мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
 етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Място и срок на подаване на документите и разработената концепция:

Документите за участие в конкурса се подават в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в местен вестник и на електронната страница на Община Трявна, в „Деловодство / Информация“ в сградата на Общинска администрация - Трявна находяща се на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа.
За справка: 0677/6 24 96, вътр. 202.

Свържете се с нас

гр. Трявна, ул. "Ангел Кънчев" № 21
0899943144
stoqnka_doncheva@tryavna.bg
https://www.tryavna.bg

Споделете

Още оферти

 • Готвач

  Работодател: "Савоя Трявна 2", Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Пакетировач

  Работодател: Меркурий Производство и Пакетаж АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Бояджия

  Работодател: ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД, Месторабота: Дряново, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Шофьори на тежкотоварни автомобили над 12 тона От 2 100 Евро

  Работодател: Тайгър Булл ЕООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Академична длъжност "асистент"

  Работодател: Технически университет - Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Магистър

 • Оператор металообработващи машини със CNC управление

  Работодател: ЕМГР АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Техник - механик

  Работодател: "ИМПУЛС" АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Фронт офис мениджър в хотел

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

 • Електромонтьор

  Работодател: ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД, Месторабота: Дряново, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Камериерка

  Работодател: СИДРА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Основно